Portal przetargowy i ogłoszeniowy dla biznesu.
 
 
reklama
Portal e-przetargowy i ogłoszeniowy dla biznesu

Regulamin Zleceniodawcy

Regulamin Zleceniodawcy
w systemie e-przetargowym Finance-Tender

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji za pośrednictwem Finance-Tender e-przetargów na usługi biznesowe (tłumaczenia, szkolenia, księgowość i inne), zawierania umów o te usługi oraz prawa i obowiązki stron umowy z Finance-Tender i zasady odpowiedzialności Finance-Tender z tytułu naruszenia zobowiązań umownych i ustawowych.

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Finance-Tender – agent działający we własnym imieniu, administrujący systemem przetargowym, pośredniczący za wynagrodzeniem w zawieraniu umów o Usługi w elektronicznym postępowaniu przetargowym;
b. Zleceniodawca – osoba, która na podstawie rejestracji w systemie przetargowym Finance-Tender poszukuje najkorzystniejszej oferty na Usługi;
c. Wykonawca – osoba, która na podstawie rejestracji w systemie przetargowym Finance-Tender oferuje, w związku z wysłanym do niej przez Zleceniodawcę zaproszeniem lub poprzez złożenie swojej oferty w odpowiedzi na publikowane przetargi, świadczenie Usługi;
d. Administrator – Finance-Tender oraz osoby upoważnione przez Finance-Tender do decydowania o celach i środkach przetwarzania zgromadzonych w systemie przetargowym Finance-Tender danych osobowych;
e. Usługa – określone przez Zleceniodawcę świadczenie Wykonawcy, polegające na wykonaniu usług biznesowych;
f. cena – ustalona przez Wykonawcę opłata ze Usługę, stanowiąca wyłączne lub jedno z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty;
g. wynagrodzenie – łączna wartość opłat i prowizji należnych od Zleceniodawcy na rzecz Finance-Tender z tytułu pośrednictwa w organizacji postępowania przetargowego;
h. system przetargowy – system teleinformatyczny utworzony przez Finance-Tender umożliwiający organizację postępowań przetargowych w celu wyboru przez Zleceniodawcy oferty Usługi;
i. konto indywidualne - prowadzone dla Zleceniodawcy przez Finance-Tender pod indywidualną nazwą (login) konto będące zbiorem jego danych.

2. Uczestnictwo w systemie przetargowym

2.1. Korzystanie z systemu przetargowego wymaga posiadania przez Zleceniodawcę komputera PC z dostępem do sieci Internet z oprogramowaniem przeglądarki internetowej.

2.2. Zleceniodawca może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w systemie przetargowym przez Zleceniodawcę jest założenie konta indywidualnego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie następujących danych: formy prawnej, imienia i nazwiska lub firmy, adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, numeru identyfikacji podatkowej, adresu e-mail, loginu, hasła oraz powtórzenia kodu weryfikacyjnego. Po wypełnieniu formularza, Finance-Tender wysyła na adres mailowy Zleceniodawcy wiadomość z żądaniem pierwszego zalogowania się do systemu w celu zakończenia procesu rejestracji (aktywacja konta). W przypadku Zleceniodawców nie będących osobami fizycznymi czynności te mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby, które są umocowane do działania w imieniu Zleceniodawcy w zakresie związanym z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich jego praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.4. Z chwilą dokonania czynności określonych w p. 2.3. Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Zleceniodawcą a Finance-Tender umowy, której treścią są określone w p. 3.1. Regulaminu świadczenia. Finance-Tender ma możliwość żądania od Zleceniodawcy kopii dokumentów koniecznych do weryfikacji danych rejestracyjnych zgodnie z przesłaną na adres mailowy Zleceniodawcy instrukcją.

2.5. Każde kolejne udostępnienie Zleceniodawcy możliwości korzystania z systemu przetargowego wymaga zalogowania się do tego systemu poprzez podanie właściwego loginu oraz hasła.

2.6. Zleceniodawcom nie wolno korzystać z kont innych osób oraz udostępniać im swojego konta. Zleceniodawca powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne. Zleceniodawca może posiadać więcej niż jedno konto dla osób, które są umocowane do działania w imieniu Wykonawcy do wykonywania wszystkich jego praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.7. Wszelkie działania podejmowane przez Zleceniodawców w ramach korzystania z systemu przetargowego powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.

3. Przebieg postępowania przetargowego

3.1. Finance-Tender pośredniczy w zawieraniu umów o Usługę, za pomocą dostępnego pod adresem URL http://www.finance-tender.com oraz pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oprogramowania komputerowego służącego wyszukiwaniu potencjalnych Wykonawców wedle zadanych kryteriów oraz poprzez udostępnienie zawartych w bazie danych „FINANCE-TENDER” informacji o Wykonawcach Zleceniodawcy w celu ich selekcji, wysyłania zaproszeń do udziału w postępowaniu przetargowym, komunikowania się z Wykonawcami oraz rozstrzygania postępowania przetargowego prowadzącego do zawarcia umowy o Usługę lub zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

3.2. Finance-Tender nie jest umocowany do dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu Zleceniodawcy prowadzących do zakończenia postępowania przetargowego ani do spełniania i przyjmowania jakichkolwiek świadczeń wynikających z umowy o Usługę.

3.3. Zleceniodawca może dokonać wyboru Wykonawców na podstawie wyników wyszukiwania, wedle zadanych przez niego kryteriów, tj.:
a. miejsca prowadzenia działalności przez Wykonawcę;
b. doświadczenia w branżach;
c. ilości zatrudnianych pracowników;

3.4. Przed wysłaniem pierwszego zaproszenia do udziału w postępowaniu przetargowym Zleceniodawca powinien dopełnić czynności określonych w p. 2.3. Regulaminu oraz określić warunki postępowania przetargowego, tj. dokonać doprecyzowania Standardowych Warunków Przetargowych, poprzez podanie we właściwym formularzu co najmniej następujących informacji:
a. rodzaju poszukiwanej Usługi;
b. ceny wywoławczej;
c. ceny KUPUJĘ TERAZ;
d. kwoty postąpienia;
e. informację o możliwości zmiany warunków postępowania przetargowego;
f. terminu składania ofert;
g. terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (nie dotyczy wypadków, gdy postępowanie przetargowe ulega zakończeniu w trybie p. 3.11. f. Regulaminu Zleceniodawcy);

3.5. Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym ma postać elektronicznej wiadomości wygenerowanej za pośrednictwem systemu przetargowego na podstawie danych określonych w p. 3.4. niniejszego Regulaminu, wysyłanej na adres wybranego przez Zleceniodawcę Wykonawcy. Wykonawca może na podstawie zaproszenia zalogować się do systemu przetargowego Finance-Tender i zgłosić się do udziału w tym postępowaniu przetargowym.

3.6. Zleceniodawca może zakończyć postępowanie przetargowe bez wyboru oferty aż do upływu terminu jego rozstrzygnięcia.

3.7. Zleceniodawcy nie wolno modyfikować warunków postępowania przetargowego po złożeniu przynajmniej jednej oferty w tym postępowaniu, chyba, że w warunkach postępowania przetargowego zastrzegł możliwość takiej modyfikacji. Zleceniodawca może jednak w każdym czasie wydłużyć termin składania ofert. Zleceniodawca ma prawo na każdym etapie trwania przetargu zapraszać dowolnego Wykonawcę.

3.8. Zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu przetargowym, do którego został zaproszony stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i wiąże Wykonawcę aż do zakończenia postępowania przetargowego. Skuteczne złożenie oferty wymaga podania przez Wykonawcę ceny co najmniej o kwotę postąpienia niższą niż cena wywoławcza.

3.9. W terminie składania ofert, Wykonawca może złożyć kolejną, nową ofertę, o ile oferuje cenę niższą niż uprzednio. Z chwilą złożenia nowej oferty, poprzednia oferta tego Wykonawcy przestaje wiązać.

3.10. Wykonawca ma prawo skorzystać z opcji KUPUJĘ TERAZ , poprzez złożenie Oferty z ceną KUPUJĘ TERAZ zgodnie z warunkami postępowania przetargowego. Postępowanie przetargowe ulega zakończeniu z chwilą pierwszego złożenia oferty z ceną KUPUJĘ TERAZ. Z chwilą dojścia do Zleceniodawcy oświadczenia Wykonawcy o złożeniu oferty z ceną KUPUJĘ TERAZ dochodzi do zawarcia umowy o Usługę.

3.11. Postępowanie przetargowe ulega zakończeniu poprzez:
a. wybór przez Zleceniodawcę oferty w terminie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego lub w terminie składania ofert;
b. wybór oferty w trybie p. 3.10. Regulaminu, tj. na skutek pierwszego zgłoszenia przez Wykonawcę oferty z ceną KUPUJĘ TERAZ;
c. wybór oferty Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, z chwilą upływu terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jeżeli Zleceniodawca nie dokonał wyboru oferty w tym terminie;
d. zakończenie bez wyboru oferty, jeżeli w terminie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Zleceniodawca zakończył to postępowanie bez wyboru oferty;
e. zakończenie bez wyboru oferty jeżeli w terminie składania ofert, żaden Wykonawca nie odpowiedział na zaproszenie Zleceniodawcy;

3.12. Z chwilą wyboru oferty dochodzi do zawarcia umowy o Usługę. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w p. 3.11. f. Regulaminu Zleceniodawcy.

3.13. W przypadku, o którym mowa w p. 3.11. f. Regulaminu Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznie wskazać w systemie osobę Wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

3.14. Zleceniodawca, który zawarł umowę za pośrednictwem systemu przetargowego Finance-Tender może dokonać oceny świadczonej mu Usługi poprzez wybór poziomu satysfakcji w skali od 1 do 10. W przypadku, o którym mowa w p. 3.11. f. Regulaminu oceny można dokonać po wskazaniu przez Zleceniodawcę osoby Wykonawcy, z którym została zawarta umowa i potwierdzeniu faktu jej zawarcia przez tego Wykonawcę.

3.15. Uczestnicy postępowania przetargowego są drogą mailową i poprzez wiadomość systemową informowani o jego wyniku, tj. o sposobie zakończenia, a w przypadkach określonych w p. 3.11. a., b. i c. Regulaminu, o Wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

4. Wynagrodzenie Finance-Tender

4.1. Zleceniodawca uiszcza na rzecz Finance-Tender wynagrodzenie w postaci prowizji, według Cennika stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wysokość prowizji stanowi % od różnicy pomiędzy ceną wywoławczą, a ceną zaoferowaną przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana. W przypadku określonym w p. 3.11. d. i f. Regulaminu prowizja należy się w wysokości stanowiącej % od różnicy pomiędzy ceną wywoławczą, a najniższą zaoferowaną w postępowaniu przetargowym ceną.

4.2. Finance-Tender z tytułu świadczonego pośrednictwa wystawia na rzecz Zleceniodawcy fakturę w terminie 7 dni od zakończenia postępowania przetargowego w sposób określony w p. 3.11. a., b., c. i d. W przypadku określonym w p. 3.11. f. faktura jest wystawiana w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Odpowiedzialność cywilnoprawna

5.1. Finance-Tender nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę Usługi, jaka miała być świadczona na podstawie umowy zawartej za pomocą systemu przetargowego. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy nie wpływa na roszczenie Finance-Tender o zapłatę wynagrodzenia.

5.2. Finance-Tender nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane przez Zleceniodawców w systemie oraz innego rodzaju treści zamieszczane przez pozostałych użytkowników systemu, jeżeli nie wiedział o ich bezprawnym charakterze. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Finance-Tender niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5.3. W przypadku, gdy Finance-Tender otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych przez Zleceniodawcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi on względem niego odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

5.4. W przypadku, gdy Finance-Tender uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych zamieszczonych przez Zleceniodawcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem niego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

5.5. Finance-Tender nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i przerwy w dostępie do systemu przetargowego spowodowane okolicznościami przezeń niezawinionymi, na których wystąpienie nie miał wpływu i których skutkom nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności.

6. Dane osobowe i prywatność

6.1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Finance-Tender zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu oraz dla własnych celów marketingowych.

6.2. Podane przez Zleceniodawcę dane osobowe Administrator systemu przetargowego przetwarza rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.3. Dane osobowe są gromadzone do konkretnych, bezpośrednich i zgodnych z prawem celów, tj. wszczęcia, przeprowadzenia oraz zakończenia postępowania przetargowego i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

6.4. Administrator umożliwia Zleceniodawcy w każdym czasie dostęp do wprowadzonych przez niego danych osobowych, ich aktualizację, poprawianie lub usuwanie.

6.5. Administrator przetrzymuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej.

6.6. Administrator może udostępnić dane osobowe Zleceniodawcy osobom trzecim tylko za jego wyraźną zgodą.

6.7. Finance-Tender przysługują prawa producenta do zbioru danych (bazy danych) „FINANCE-TENDER”, o którym mowa w p. 3.1. niniejszego Regulaminu, a wykonanie umowy ze Zleceniodawcą nie ogranicza prawa producenta do pobierania i wtórnego wykorzystania danych z tej bazy.

6.8. Zbiór danych osobowych Zleceniodawców przetwarzanych przez Administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z treścią art. 40 i 41 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

6.9. W zakresie nieunormowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

7. Zmiana Regulaminu

7.1. Finance-Tender zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

7.2. Zmiana Regulaminu nie wywołuje skutku względem postępowań przetargowych wszczętych za pośrednictwem Finance-Tender przed ogłoszeniem zmiany.

7.3. Finance-Tender ma obowiązek powiadomić Zleceniodawcę o każdorazowej zmianie Regulaminu.

7.4. Informacja, o której mowa w p. 7.3. jest udostępniana Zleceniodawcy przed kolejnym zalogowaniem się do systemu przetargowego. Akceptacja zmiany jest warunkiem dalszego korzystania z systemu przetargowego. Odmowa akceptacji jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy.

8. Wygaśnięcie umowy

8.1. Zleceniodawca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Finance-Tender za pomocą formularza kontaktowego w formie elektronicznej lub na piśmie. Po otrzymaniu przez Finance-Tender oświadczenia o wypowiedzeniu, możliwość organizacji nowych postępowań przetargowych zostaje zablokowana. Umowa z Finance-Tender ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia wszystkich wszczętych przez Zleceniodawcę postępowań przetargowych.

8.2. Finance-Tender może wypowiedzieć umowę ze Zleceniodawcą w sytuacji, gdy w ciągu 24 kolejnych miesięcy nie zostało przez Zleceniodawcę wszczęte ani jedno postępowanie przetargowe, Zleceniodawca na życzenie Finance-Tender nie dostarczył wymaganej niniejszym Regulaminem dokumentacji w terminie lub z innych ważnych przyczyn.
8.3. Po wypowiedzeniu umowy Zleceniodawca zachowuje dostęp do systemu przetargowego przez czas i w zakresie niezbędnym do zakończenia wszczętych przez niego postępowań przetargowych.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Zleceniodawca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Finance-Tender lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego w formie elektronicznej lub na piśmie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane niezbędne do identyfikacji Zleceniodawcy oraz wskazanie popełnionych uchybień.

9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Finance-Tender zwraca się do Zleceniodawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4. Finance-Tender rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w wymaganej formie. Finance-Tender może odmówić rozpoznania reklamacji złożonej po upływie 1 miesiąca od ujawnienia się jej przyczyn.

9.5. Odpowiedź na reklamację ma postać wiadomości wysyłanej na adres e-mailowy składającego reklamację.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Finance-Tender jest prawo polskie.

10.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.