Portal przetargowy i ogłoszeniowy dla biznesu.
 
 
reklama
Portal e-przetargowy i ogłoszeniowy dla biznesu

Regulamin - Ogólne warunki e-przetargowe

Regulamin - Ogólne warunki e-przetargowe
Ogólne warunki postępowania przetargowego na usługi w systemie e-przetargowym Finance-Tender


§ 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest usługa zdefiniowana przez Zleceniodawcę, której realizacja ma miejsce na bazie niezależnej od Finance-Tender umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, który został wyłoniony jako zwycięzca.

§ 2. W postępowaniu może wziąć udział każdy Wykonawca, który otrzymał od Zleceniodawcy zaproszenie za pośrednictwem systemu przetargowego Finance-Tender.

§ 3. Zgłoszenie się do postępowania przetargowego w charakterzeWykonawcy, wymaga zarejestrowania się i zalogowania do systemu przetargowego Finance-Tender i złożenia oferty korzystniejszej od ceny wywoławczej lub od ostatnio złożonej co najmniej o kwotę postąpienia.

§ 4. Zleceniodawca może zmienić warunki postępowania przetargowego aż do upływu terminu składania ofert.

§ 5. Zaproszony Wykonawca może składać swoje oferty w okresie zdefiniowanym każdorazowo przez Zleceniodawcę.

§ 6. Postępowanie przetargowe rozstrzygane jest w terminie zdefiniowanym przez Zleceniodawcę. O wynikach postępowania Zleceniodawca informuje wszystkich Wykonawców.

§ 7. Postępowanie przetargowe może być rozstrzygnięte natychmiast na korzyść Wykonawcy, który akceptuje cenę KUP TERAZ.

§ 8. Postępowanie przetargowe może zostać zakończone lub odwołane przez Zleceniodawcę przed upływem terminu określonego w § 6.

§ 9. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. Zleceniodawca może jednak zakończyć postępowanie przetargowe bez wyboru oferty lub przez wybór oferty, która nie spełnia kryterium najniższej ceny.

§ 10. Z chwilą dotarcia do Wykonawcy oświadczenia Zleceniodawcy o wyborze złożonej przez UWykonawcę oferty, dochodzi do zawarcia umowy o usługę na zasadach określonych w § 1 i § 2 warunków przetargowych.

§ 11. W pozostałych sprawach zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Wykonawcy w systemie przetargowym Finance-Tender oraz Regulaminu Zleceniodawcy w systemie przetargowym Finance-Tender.