Portal przetargowy i ogłoszeniowy dla biznesu.
 
 
reklama
Portal e-przetargowy i ogłoszeniowy dla biznesu

Regulamin Wykonawcy

Regulamin Wykonawcy
w systemie e-przetargowym Finance-Tender

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału za pośrednictwem Finance-Tender Wykonawców w e-przetargach na usługi biznesowe (tłumaczenia, szkolenia, księgowość i inne), zawierania umów o te usługi oraz prawa i obowiązki stron umowy z Finance-Tender i zasady odpowiedzialności Finance-Tender z tytułu naruszenia zobowiązań umownych i ustawowych.

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Finance-Tender – agent działający we własnym imieniu, administrujący systemem przetargowym, pośredniczący za wynagrodzeniem w zawieraniu umów o Usługi w elektronicznym postępowaniu przetargowym;
b. Zleceniodawca – osoba, która na podstawie rejestracji w systemie przetargowym Finance-Tender poszukuje najkorzystniejszej oferty na Usługi;
c. Wykonawca – osoba, która na podstawie rejestracji w systemie przetargowym Finance-Tender oferuje, w związku z wysłanym do niej przez Zleceniodawcę zaproszeniem przetargowym lub poprzez złożenie swojej oferty w odpowiedzi na publikowane przetargi, świadczenie Usługi;
d. Administrator – Finance-Tender oraz osoby upoważnione przez Finance-Tender do decydowania o celach i środkach przetwarzania zgromadzonych w systemie przetargowym Finance-Tender danych osobowych;
e. Usługa – określone przez Zleceniodawcę świadczenie Wykonawcy, polegające na wykonaniu usług biznesowych;
f. cena – ustalona przez Wykonawcę opłata ze Usługę, stanowiąca wyłączne lub jedno z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty;
g. wynagrodzenie – łączna wartość opłat i prowizji należnych od Wykonawcy na rzecz Finance-Tender z tytułu pośrednictwa w organizacji postępowania przetargowego;
h. system przetargowy – system teleinformatyczny utworzony przez Finance-Tender umożliwiający organizację postępowań przetargowych w celu wyboru przez Zleceniodawcę oferty Usługi;
i. konto indywidualne - prowadzone dla Wykonawcy przez Finance-Tender pod indywidualną nazwą (login) konto będące zbiorem jego danych.

2. Uczestnictwo w systemie przetargowym

2.1. Korzystanie z systemu przetargowego wymaga posiadania przez Wykonawcę komputera PC z dostępem do sieci Internet z oprogramowaniem przeglądarki internetowej.

2.2. Wykonawcą może być wyłącznie przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w systemie przetargowym przez Wykonawcę jest założenie konta indywidualnego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie następujących danych: formy prawnej, imienia i nazwiska lub firmy, adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, numeru identyfikacji podatkowej, adresu e-mail, loginu, hasła oraz powtórzenia hasła. Po wypełnieniu formularza, Finance-Tender wysyła na adres mailowy Wykonawcy wiadomość z żądaniem pierwszego zalogowania się do systemu w celu zakończenia procesu rejestracji (aktywacja konta). W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi czynności te mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby, które są umocowane do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie związanym z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich jego praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.4. Z chwilą dokonania czynności określonych w p. 2.3. Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Wykonawcą a Finance-Tender umowy, której treścią są świadczenia określone w p. 3.1. Regulaminu świadczenia. Finance-Tender ma możliwość żądania od Wykonawcy kopii dokumentów koniecznych do weryfikacji danych rejestracyjnych zgodnie z przesłaną na adres mailowy Wykonawcy instrukcją.

2.5. Każde kolejne udostępnienie Wykonawcy możliwości korzystania z systemu przetargowego wymaga zalogowania się do tego systemu poprzez podanie właściwego loginu oraz hasła.

2.6. Wykonawcom nie wolno korzystać z kont innych osób oraz udostępniać im swojego konta. Wykonawca powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne. Wykonawca może posiadać tylko jedno konto. Wykonawca może posiadać więcej niż jedno konto dla osób, które są umocowane do działania w imieniu Wykonawcy do wykonywania wszystkich jego praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.7. Wszelkie działania podejmowane przez Wykonawców w ramach korzystania z systemu przetargowego powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.

3. Przebieg postępowania przetargowego

3.1. Finance-Tender pośredniczy w zawieraniu umów o Usługę, za pomocą dostępnego pod adresem URL http://www.finance-tender.com oraz pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oprogramowania komputerowego służącego umieszczeniu w bazie danych „FINANCE-TENDER” informacji o Wykonawcy oraz zapewnienie Zleceniodawcy dostępu do tych danych na skutek wyszukiwania wedle zadanych kryteriów, umożliwienie mu wysłania zaproszenia do udziału w postępowaniu przetargowym, komunikowania się z Wykonawcą oraz rozstrzygania postępowania przetargowego prowadzącego do zawarcia umowy o Usługę lub zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

3.2. Finance-Tender nie jest umocowany do dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu Wykonawcy prowadzących do zawarcia umowy o Usługę ani do spełniania i przyjmowania jakichkolwiek świadczeń wynikających z tej umowy.

3.3. Warunki postępowania przetargowego określają:
a. rodzaj poszukiwanej Usługi;
b. cenę wywoławczą;
c. cenę KUPUJĘ TERAZ
d. kwotę postąpienia;
e. informację o możliwości zmiany warunków postępowania przetargowego;
f. termin składania ofert;
g. termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (nie dotyczy wypadków, gdy postępowanie przetargowe ulega zakończeniu w trybie p. 3.10. f. Regulaminu Wykonawcy);

3.4. Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym ma postać elektronicznej wiadomości wygenerowanej za pośrednictwem systemu przetargowego na podstawie danych określonych w p. 3.3. niniejszego Regulaminu, wysyłanej na adres mailowy wybranego przez Zleceniodawcę, potencjalnego Wykonawcy. Wykonawca może na podstawie zaproszenia zalogować się do systemu przetargowego Finance-Tender i zgłosić się do udziału w tym postępowaniu przetargowym. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania przetargowego.

3.5. Zleceniodawcy nie wolno modyfikować warunków postępowania przetargowego po złożeniu przynajmniej jednej oferty w tym postępowaniu, chyba, że w warunkach postępowania przetargowego zastrzegł możliwość takiej modyfikacji. Zleceniodawca może jednak w każdym czasie wydłużyć termin składania ofert. Zleceniodawca ma prawo na każdym etapie trwania przetargu zapraszać do udziału w postępowaniu przetargowym dowolnego Wykonawcy.

3.6. Zleceniodawca może zakończyć postępowanie przetargowe bez wyboru oferty aż do upływu terminu jego rozstrzygnięcia.

3.7. Zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu przetargowym, do którego został zaproszony stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny wiąże Wykonawcę aż do zakończenia postępowania przetargowego. Skuteczne złożenie oferty wymaga podania przez Wykonawcę ceny o kwotę postąpienia niższą niż cena wywoławcza.

3.8. W terminie składania ofert, Wykonawca może złożyć kolejną, nową ofertę, o ile oferuje cenę niższą niż uprzednio. Z chwilą złożenia nowej oferty, poprzednia oferta tego Wykonawcy przestaje wiązać.

3.9. Wykonawca ma prawo skorzystać z opcji KUPUJĘ TERAZ, poprzez złożenie Oferty z ceną KUPUJĘ TERAZ zgodnie z warunkami postępowania przetargowego. Postępowanie przetargowe ulega zakończeniu z chwilą pierwszego złożenia oferty z ceną KUPUJĘ TERAZ. Oferta taka nie wymaga przyjęcia. Z chwilą dojścia do Zleceniodawcy oświadczenia Wykonawcy o złożeniu oferty z ceną KUPUJĘ TERAZ dochodzi do zawarcia umowy o Usługę.

3.10. Postępowanie przetargowe ulega zakończeniu poprzez:
a. wybór przez Zleceniodawcę oferty w terminie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego lub w terminie składania ofert;
b. wybór oferty w trybie p. 3.9. Regulaminu, tj. na skutek pierwszego zgłoszenia przez Wykonawcę oferty z ceną KUPUJĘ TERAZ;
c. wybór oferty Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, z chwilą upływu terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jeżeli Zleceniodawca nie dokonał wyboru oferty w tym terminie;
d. zakończenie bez wyboru oferty, jeżeli w terminie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Zleceniodawca zakończył to postępowanie bez wyboru oferty;
e. zakończenie bez wyboru oferty jeżeli w terminie składania ofert, żaden Wykonawca nie odpowiedział na zaproszenie Zleceniodawcy.

3.11. Z chwilą wyboru oferty dochodzi do zawarcia umowy o Usługę. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w p. 3.10. f. Regulaminu.

3.12. Zleceniodawca, który zawarł umowę za pośrednictwem systemu przetargowego Finance-Tender może dokonać oceny świadczonej mu Usługi poprzez wybór poziomu satysfakcji w skali od 1 do 10. Średnia arytmetyczna wszystkich ocen danego Wykonawcy jest udostępniana w kolejnych postępowaniach przetargowych ich Zleceniodawcom.

3.13. Uczestnicy postępowania przetargowego są drogą mailową i poprzez wiadomość systemową informowani o jego wyniku, tj. o sposobie zakończenia, a w przypadkach określonych w p. 3.10. a., b. i c. Regulaminu, o Wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

4. Wynagrodzenie Finance-Tender

4.1. Wykonawca uiszcza na rzecz Finance-Tender wynagrodzenie w postaci prowizji od zawartych ze Zleceniodawcom umów, według Cennika stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wysokość prowizji stanowi % zaoferowanej przez niego ceny, a w przypadku, o którym mowa w p. 3.10. f. Regulaminu – % najniższej zaoferowanej w postępowaniu ceny.

4.2. Finance-Tender z tytułu świadczonego pośrednictwa wystawia na rzecz Wykonawcy fakturę za każdy kolejny okres rozliczeniowy, w terminie do 7 dni od jego zakończenia. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Prowizje od zawartych z Wykonawcą umów płatne są na podstawie osobnych faktur wystawianych w terminie do 7 dni od zakończenia postępowania przetargowego. W przypadku określonym w p. 3.10. f. faktura jest wystawiana w terminie 7 dni od wskazania przez Zleceniodawcę osoby Wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

5. Odpowiedzialność cywilnoprawna

5.1. Finance-Tender nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku zapłaty przez Zleceniodawcę ceny, jaka miała być świadczona na podstawie umowy zawartej za pomocą systemu przetargowego. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy nie wpływa na roszczenie Finance-Tender o zapłatę wynagrodzenia .

5.2. Finance-Tender nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane przez Wykonawców w systemie oraz innego rodzaju treści zamieszczane przez pozostałych użytkowników systemu, jeżeli nie wiedział o ich bezprawnym charakterze. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Finance-Tender niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5.3. W przypadku, gdy Finance-Tender otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych przez Wykonawcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi on względem niego odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

5.4. W przypadku, gdy Finance-Tender uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych zamieszczonych przez Wykonawcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem niego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

5.5. Finance-Tender nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i przerwy w dostępie do systemu przetargowego spowodowane okolicznościami przezeń niezawinionymi, na których wystąpienie nie miał wpływu i których skutkom nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności.

6. Dane osobowe i prywatność

6.1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Finance-Tender zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu oraz dla własnych celów marketingowych, w szczególności poprzez przesyłanie informacji o dostępnych dla niego postępowaniach przetargowych drogą mailową lub poprzez wiadomość systemową.

6.2. Podane przez Wykonawcę dane osobowe Administrator systemu przetargowego przetwarza rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.3. Dane osobowe są gromadzone do konkretnych, bezpośrednich i zgodnych z prawem celów, tj. wszczęcia, przeprowadzenia oraz zakończenia postępowania przetargowego i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

6.4. Administrator umożliwia Wykonawcy w każdym czasie dostęp do wprowadzonych przez niego danych osobowych, ich aktualizację, poprawianie lub usuwanie.

6.5. Administrator przetrzymuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej.

6.6. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy osobom trzecim tylko za jego wyraźną zgodą. Wykonawcy mają możliwość uczestnictwa w Procesach przetargowych w sposób anonimowy wobec pozostałych Wykonawców po zaznaczeniu odpowiedniej opcji.

6.7. Finance-Tender przysługują prawa producenta do zbioru danych (bazy danych) „FINANCE-TENDER”, o którym mowa w p. 3.1. niniejszego Regulaminu, a wykonanie umowy z Wykonawcą nie ogranicza prawa producenta do pobierania i wtórnego wykorzystania danych z tej bazy.

6.8. Zbiór danych osobowych Wykonawców przetwarzanych przez Administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z treścią art. 40 i 41 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

6.9. W zakresie nieunormowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

7. Zmiana Regulaminu

7.1. Finance-Tender zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

7.2. Zmiana Regulaminu nie wywołuje skutku względem postępowań przetargowych wszczętych za pośrednictwem Finance-Tender przed ogłoszeniem zmiany.

7.3. Finance-Tender ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o każdorazowej zmianie Regulaminu.

7.4. Informacja, o której mowa w p. 7.3. jest udostępniana Wykonawcy przed kolejnym zalogowaniem się do systemu przetargowego. Akceptacja zmiany jest warunkiem dalszego korzystania z systemu przetargowego. Odmowa akceptacji jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy.

8. Wygaśnięcie umowy

8.1. Wykonawca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Finance-Tender za pomocą formularza kontaktowego w formie elektronicznej lub na piśmie. Po otrzymaniu przez Finance-Tender oświadczenia o wypowiedzeniu, możliwość udziału w nowych postępowaniach przetargowych zostaje automatycznie zablokowana. Umowa z Finance-Tender ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia wszystkich wszczętych z udziałem tego Wykonawcy postępowań przetargowych.

8.2. Finance-Tender może wypowiedzieć umowę z Wykonawcą w sytuacji, gdy Wykonawca na życzenie Finance-Tender nie dostarczył wymaganej niniejszym Regulaminem dokumentacji w terminie lub z innych ważnych przyczyn.
8.3. Po wypowiedzeniu umowy Wykonawca zachowuje dostęp do systemu przetargowego przez czas trwania wszczętych z jego udziałem postępowań przetargowych.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Wykonawca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Finance-Tender lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego w formie elektronicznej lub na piśmie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane niezbędne do identyfikacji Wykonawcy oraz wskazanie popełnionych uchybień.

9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Finance-Tender zwraca się do Wykonawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4. Finance-Tender rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w wymaganej formie. Finance-Tender może odmówić rozpoznania reklamacji złożonej po upływie 1 miesiąca od ujawnienia się jej przyczyn.

9.5. Odpowiedź na reklamację ma postać wiadomości wysyłanej na adres e-mailowy składającego reklamację.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Wykonawcą a Finance-Tender jest prawo polskie.

10.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.